Lakshaya Shikshan Sansthan

Faculty

Mathematics:

Er Pankaj Joshi: BE, BEd (HOD), Teaching Experience 16 yrs

Er Priyank Joshi: BE, MBA, Teaching Experience 8 yrs

Er Anand Sharma: BE, Teaching Experience 5 yrs


Biology:

Mr S K Sharma: MSc, MA, BEd (HOD), Teaching Experience 19 yrs

Mr J P Singh: MSc, BEd, Teaching Experience 6 yrs

Mrs Sonika Joshi: MSc, BEd, MBA, Teaching Experience 6 yrs


Physics:

Er Priyank Joshi: BE, MBA (HOD), Teaching Experience 8 yrs

Er Pankaj Joshi: BE, BEd, Teaching Experience 16 yrs

Er M K Mathur: BE, Teaching Experience 14 yrs


Chemistry:

Mr M K Vyas: MSc, BEd (HOD), Teaching Experience 17 yrs

Mr Y K Khemlani: MSc, BEd, Teaching Experience 9 yrs

Er D R Sirvi: BTech, Teaching Experience 5 yrs


& many more